Direct contact? Bel: (072) 57 257 44

Home > Voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKERS VAN WWW.ANNTAVEIRNE.NL

Alle informatie die www.anntaveirne.nl communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

www.anntaveirne.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en/of de door www.anntaveirne.nl verzonden e-mails . 

Het gebruik van deze site is gratis.

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de www.anntaveirne.nl.

www.anntaveirne.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op www.anntaveirne.nl en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

www.anntaveirne.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor klanten van www.anntaveirne.nl.

1. Doel en rechtsgeldigheid van de algemene voorwaarden
1a.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Ann Taveirne Fysiotherapie BV en haar cliënten.

2. Terminologie
2a.
Als in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over 'cliënt', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een afspraak tot onderzoek of behandeling is gemaakt bij Ann Taveirne Fysiotherapie BV.
2b. Een 'betaalperiode' is de periode waarvoor een cliënt een bedrag heeft betaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen en afspraken tot onderzoek en/ of behandeling. Onder punt 8 en 9g in deze algemene voorwaarden wordt het begrip 'betaalperiode' verder besproken.

3. Voorwaarden van cliënt worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de cliënt wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht
4a. Op alle overeenkomsten tussen Ann Taveirne Fysiotherapie BV en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
4b. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Alkmaar, tenzij Ann Taveirne Fysiotherapie BV ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie
5a.
Alle correspondentie gaat via email of per post, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b. De cliënt is verplicht om een adres aan Ann Taveirne Fysiotherapie BV op te geven waarop hij post kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Ann Taveirne Fysiotherapie BV worden doorgegeven op de manier die Ann Taveirne Fysiotherapie BV voorschrijft.
5c. Post die verstuurd is naar het adres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom
6a.
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Ann Taveirne Fysiotherapie BV of haar licentiegever(s). Cliënt verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
6b. Materiaal dat door de cliënt is aangeleverd blijft eigendom van de cliënt, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Rechten van derden
Cliënt garandeert Ann Taveirne Fysiotherapie BV dat de opdracht die cliënt aan Ann Taveirne Fysiotherapie BV verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. 

8. Betaalperiodes
Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag betaalt. Een overeenkomst tussen cliënt en Ann Taveirne Fysiotherapie BV wordt aangegaan voor de betaalperiode die de klant meestal zelf kan kiezen. Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met dezelfde betaalperiode, tenzij de cliënt vóór aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd. De cliënt wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de verlenging. De cliënt heeft steeds de mogelijkheid om de betaalperiode te wijzigen. De nieuwe betaalperiode gaat in op de eerste dag nadat de huidige betaalperiode is geëindigd. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat betaalperiodes niet van toepassing zijn op eenmalige producten en diensten zoals, maar niet beperkt tot, consulten.

9. Facturen
9a
. Door het maken van een afspraak of aangaan van een abonnement gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per post. 
9b. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
9c. Na het verstrijken van de in 9b genoemde termijn wordt de cliënt geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
9d. Indien cliënt namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de cliënt te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de cliënt ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
9e. Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een cliënt een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De cliënt is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.
9f. Facturen dienen betaald te worden ten laatste op 30 dagen na de datum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij Ann Taveirne Fysiotherapie BV binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een formele ingebrekestelling voor nodig is.
9g. Indien cliënt in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).
9h. In geval Ann Taveirne Fysiotherapie BV kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de cliënt het meer bedrag ook verschuldigd aan Ann Taveirne Fysiotherapie BV.
9i. Ann Taveirne Fysiotherapie BV zal een eerste betalingsherinnering sturen per post indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
9j. Ann Taveirne Fysiotherapie BV zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de cliënt niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.
9k. Ann Taveirne Fysiotherapie BV is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de cliënt niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

10. Opschorting/stopzetting dienstverlening
10a.
Ann Taveirne Fysiotherapie BV behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de cliënt op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de algemene voorwaarden.
10b. Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de cliënt niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Ann Taveirne Fysiotherapie BV.
10c. Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze algemene voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

11. Recht om diensten te weigeren
Ann Taveirne Fysiotherapie BV heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

12. Prijsverhoging
Indien Ann Taveirne Fysiotherapie BV de prijs van een doorlopend product, zoals genoemd in lid 9e, verhoogt, krijgt de cliënt gedurende de periode waarvoor betaald is de tijd om zich te beraden op voortzetting van de afname van dienst en/ of product, met een minimum van 1 maand. Tot die tijd betaalt hij/ zij de oude prijs.

13. Opzeggingen
Opzeggingen van diensten en/of abonnementen, waarvoor een overeenstemming met tijdsbepaling is opgenomen; dienen schriftelijk te worden gedaan via brief of mail (digitaal) minstens 1 maand voor het beëindigen van het abonnement of de geboden dienst.

14. Wijziging algemene voorwaarden
Ann Taveirne Fysiotherapie BV is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de cliënt rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Ann Taveirne Fysiotherapie BV is daarvoor afdoende. Het is aan Ann Taveirne Fysiotherapie BV om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

15. Ontbindende voorwaarden
Ann Taveirne Fysiotherapie BV is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:

  • het faillissement van de cliënt wordt of is uitgesproken;
  • cliënt surseance van betaling aanvraagt;
  • aan cliënt surseance van betaling verleend is;
  • cliënt de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
  • Ann Taveirne Fysiotherapie BV gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de cliënt om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
  • cliënt handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

16. Disclaimer
Ann Taveirne Fysiotherapie BV is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Ann Taveirne Fysiotherapie BV geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Ann Taveirne Fysiotherapie BV en haar personeel.